اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: محمدتقی فخلعی
سردبیر: محمدتقی فخلعی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۹۱۳۹
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۳۸۹۲
تلفن: +۹۸ (۵۱) ۳۸۸۰۳۸۷۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 155 صفحه 9-29 PDF

خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین

حسین حقیقت پور; محمدتقی فخلعی; محمدحسن حائری
تعداد مشاهده : 114 صفحه 31-51 PDF

اثر قصد در قتل عمد

فاطمه رضایی زارچی; سید احمد میر خلیلی
تعداد مشاهده : 110 صفحه 71-82 PDF

واکاوی فقهی– حقوقی ماهیّت وکالت (عقد یا ایقاع مرکب)

احسان علی اکبری بابوکانی; محمدحکیم جوادی
تعداد مشاهده : 309 صفحه 105-125 PDF

نقدی فقهی بر تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

عباس کلانتری خلیل آباد; نفیسه متولی زاده نائینی; صدیقه گلستان رو
تعداد مشاهده : 106 صفحه 127-146 PDF

تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی

سیاوش گودرزی; عباسعلی سلطانی; محمدرضا علمی سولا; سیدجلال موسوی نسب
تعداد مشاهده : 123 صفحه 147-166 PDF

بنا بر مصوبه شورای سردبیران دانشکده الهیات، ضروری است کلیه نویسندگان مقالات ارسالی، مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه های داوری هر مقاله پرداخت کنند. این مصوبه از آغاز سال 1394 لازم الاجرا است.