اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: محمدتقی فخلعی
سردبیر: محمدتقی فخلعی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۹۱۳۹
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۳۸۹۲
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد

سید رحمت اله دانش میر کهن; محمد حسن حائری; احمد علی یوسفی

بررسی انتقادی قاعده لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ

سید حسین قندیلی; علیرضا عابدی سرآسیا

بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن

هادی نور الدینی; ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

بنا بر مصوبه شورای سردبیران دانشکده الهیات، ضروری است کلیه نویسندگان مقالات ارسالی، مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه های داوری هر مقاله پرداخت کنند. این مصوبه از آغاز سال 1394 لازم الاجرا است.