دکتر محمدتقی فخلعی (سردبیر)
استاد
تخصص: فقه و مبانی حقوق اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://m-fakhlaei.profcms.um.ac.ir
آدرس ایمیل: fakhlaei@um.ac.ir

دکتر سیدمصطفی محقق احمدآبادی(داماد)
استاد
تخصص: حقوق
وابستگی سازمانی: گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: http://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375417
آدرس ایمیل: m_mohaghegh@sbu.ac.ir

دکتر حسین مهرپورمحمدآبادی
استاد
تخصص: حقوق خصوصی
وابستگی سازمانی: گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: http://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375091
آدرس ایمیل: h_mehrpour@sbu.ac.ir

دکتر محمد حسن حائری
استاد
تخصص: فقه و مبانی حقوق اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://a-haeri-m.profcms.um.ac.ir/fa/index.html
آدرس ایمیل: haeri-m@um.ac.ir

دکتر جلیل قنواتی
دانشیار
تخصص: حقوق خصوصی
وابستگی سازمانی: گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: http://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/295-2015-06-04-08-17-04/fa/index.html
آدرس ایمیل: ghanavaty@ut.ac.ir

دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد
تخصص: فقه و مبانی حقوق اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران
وب سایت: http://law.umz.ac.ir/member/rafiee.aspx
آدرس ایمیل: ali85akbar@yahoo.com

دکتر احمد باقری
استاد
تخصص: فقه و مبانی حقوق اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
وب سایت: http://ftis.ut.ac.ir
آدرس ایمیل: bagheri@ut.ac.ir

دکتر حسین صابری
استاد
تخصص: فقه و مبانی حقوق اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://saberi.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: saberi@um.ac.ir

دکتر حسین ناصری مقدم
دانشیار
تخصص: فقه و مبانی حقوق اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://profsite.um.ac.ir/~naseri1962/
آدرس ایمیل: naseri1962@um.ac.ir