نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۹, شماره. ۱: شماره پیاپی ۱۰۸، بهار ۱۳۹۶

عنوان مقاله: نقد حجیت ادله حرمان زوجین از حق قصاص در آرای فقهی و قوانین موضوعه


صفحات: 29-45

DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.36233

چکیده
حق قصاص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب می‌شوند اصل این است که: «هر کس از اموال متوفی ارث می‌برد، از حق قصاص هم ارث می‌برد.» با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شده و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی‌برند. ماده (۳۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر این مطلب دلالت دارد.
عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دلایل دیگر که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دلایل برای محرومیت زوجین از حق قصاص و استثناء زوجین از اصل مذکور کفایت نمی‌کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آن‌ها نیز حق استیفای قصاص را دارند.

کلمات کلیدی:   قصاص; ارث; زوج، زوجه; حرمان

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 83

بازدید: 79

تاریخ دریافت: 1393/03/22 , تاریخ پذیرش: 1394/10/26 , تاریخ انتشار: 1396/02/06

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )