نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۹, شماره. ۱: شماره پیاپی ۱۰۸، بهار ۱۳۹۶

عنوان مقاله: ماهیت قطع از حیث معرفت‌شناختی و ضرورت تدوین مطالب اصولی بر مبنای آن


صفحات: 131-153

DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.42561

چکیده
در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع نامیده می‌شود که گستره آن از علم تا جهل مرکّب را در بر می‌گیرد. در تبویب و تبیین مطالب علم اصول جنبه روان‌شناختی قطع بسیار مورد تأکید بوده و بُعد معرفت‌شناختی آن عمدتاً مغفول مانده است. علی‌رغم این مسئله، دقت در مباحث پراکنده ابواب حجیت نشانگر این مسئله هست که نهایتاً از نظر اصولیان، حجیتِ قطع دائر مدارِ وجود ارکان معرفت‌شناختی آن است نه ارکان روان‌شناختی؛ اگر چه رویکرد آنان در بیان مطالب و چینش آن‌ها، توجه ویژه به بعد روانی قطع بوده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن تبیین ضرورت توجه به ارکان معرفت‌شناختی قطع، فواید این رویکرد نیز مشخص شوند. از جمله آنکه این رویکرد با مبانی کلامی و روایی سازگاری بیشتری داشته و امکان مقایسه و تطبیق میان مباحث حجیت در علم اصول و مباحث مربوط به موجه بودن گزاره‌ها در علوم معرفت‌شناختی را فراهم می‌کند.

کلمات کلیدی:   اصول فقه; قطع اصولی; ماهیت قطع; حجیت قطع

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 74

بازدید: 75

تاریخ دریافت: 1393/10/01 , تاریخ پذیرش: 1394/10/26 , تاریخ انتشار: 1396/02/06

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )