نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۹, شماره. ۱: شماره پیاپی ۱۰۸، بهار ۱۳۹۶

عنوان مقاله: نقد و بررسی دلایل دیدگاه مشهور در باب نجاست فرزندان نابالغ کفار


صفحات: 9-28

DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.51608

چکیده
یکی از موضوعاتی که کم و بیش در میان فقیهان مورد گفتگو بوده و مباحثی را نیز به دنبال داشته است، مسئله ناپاکی ذاتی فرزندان نابالغ کفار است. هرچند فقیهان سنی قائل به طهارت همة انسان‌ها، فارغ از نوع گرایش و باور آن‌ها شده‌اندکه به‌صورت طبیعی فرزندان کفار هم مشمول این قاعده کلّی قرار خواهند گرفت، امّا در مقابل، بیشتر فقیهان شیعی برآنند که نابالغان کفار، تابع پدران خویش بوده و همچون آنان ناپاک تلقی خواهند شد. این فقیهان در تأیید دیدگاه خود دلایلی را برپا داشته‌اند که در این مقاله همه این دلایل و مستندات مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سُست بودن آن‌ها از جوانب مختلف نشان داده شده و در نهایت نظریّه پاکیزگی جسمانی کودکان کفار، چه در حوزه اهل کتاب و یا مشرکان مورد پذیرش قرار گرفته و شواهدی هم در تقویت این دیدگاه ارائه شده است.

کلمات کلیدی:   طهارت ذاتی فرزندان نابالغ کفار; کودکان کفار; نقد دلایل قاعده تبعیّت; نجاست فرزندان نابالغ کفار

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 59

بازدید: 108

تاریخ دریافت: 1394/08/30 , تاریخ پذیرش: 1395/03/29 , تاریخ انتشار: 1396/02/06

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )