فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

نقدی بر نظریه لزوم اتحاد زوج (فحل)

فاطمه حائری; حسین ناصری مقدم; محمد تقی قبولی در افشان

تأملی بر قاعده «التعزیر فی کل معصیه»

سید مهدی صالحی; رضا نیکخواه; سید سلمان مرتضوی

بازپژوهی امکان و حجیّت نظام‌سازی در فقه با تأکید بر نگره شهید صدر

احسان علی اکبری بابوکانی; سید محمدصادق طباطبائی; احسان آهنگری

الگوی علم‌شناسی غایت‌محور

حامد مصطفوی فرد; حمید ایماندار