دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع

فخرالدین اصغری آقمشهدی; بهزاد منصوری

زکات باطنی از دیدگاه فقهی

جواد ایروانی; عباسعلی سلطانی; محمدحسین حسین زاده بحرینی

وکالت غیرمستقیم

علیرضا باریکلو

تأملی فقهی در ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-221 لایحه‌ی پیشنهادی

محمد محسنی دهکلانی; محمد حسن حائری; سیدمحمد تقی قبولی درافشان

چیستی و کارکردهای «مذاق شریعت»

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی; حسین ناصری مقدّم