نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ مبنای مسؤولیت مدنی یا ضمانِ ناشی از تخلّف از اجرای تعهّد چکیده   PDF 7066
سیدحسن وحدتی شبیری
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، تابستان ۱۳۹۱ نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسئولیت مدنی چکیده   PDF 5358
علیرضا انتظاری ; سید مصطفی محقق داماد
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شرط مقدار (تحلیل فقهی و حقوقی مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی) چکیده   PDF 4209
عباس زراعت
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ اصل آزادی قراردادی: قرار دادها و شروط غیر عادلانه چکیده   PDF 4179
جلیل قنواتی
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ نظریۀ اماره بودن استصحاب و آثار فقهی و اصولی آن چکیده   PDF 3848
اکبر احمدی ; سیدمحمدرضا امام
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ سرقت اینترنتی: حدّی یا تعزیری؟ چکیده   PDF 3475
علی اکبر ایزدی فرد ; علی پیردهی حاجیکلا
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار ۱۳۹۱ پژوهشی در ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه چکیده   PDF 3416
محمدعلی خورسندیان ; مریم نصراصفهانی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ تأملی در«تکرار جرم»در فقه امامیه و حقوق ایران چکیده   PDF 3248
میرزا محمد واعظی ; سیدمحمدتقی قبولی درافشان
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع چکیده   PDF 3238
فخرالدین اصغری آقمشهدی ; بهزاد منصوری
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر دیه چکیده   PDF 2864
سیدحسن وحدتی شبیری
1 - 10 (10)