نویسنده = ���������� ��������������������
تعداد مقالات: 3
1. بازخوانی ادله‌ مشروعیت اعدام در زنا با محارم

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 29-43

10.22067/fiqh.v48i25.41565

سید محمد رضا امام؛ سید محمد حسینی؛ سید محمود هل اتایی


2. نظریۀ اماره بودن استصحاب و آثار فقهی و اصولی آن

دوره 43، شماره 2، زمستان 1390

10.22067/fiqh.v0i0.11093

اکبر احمدی؛ سیدمحمدرضا امام


3. نگرشی در اخبار تحلیل،نفی ضمان خمس سابق بر ملکیّت شیعه

دوره 41، شماره 2، زمستان 1388

10.22067/fiqh.v0i0.3157

حمیده عبداللهی علی بیک؛ علی مظهرقراملکی؛ عابدین مؤمنی؛ سیدمحمدرضا امام