نویسنده = ������������ ������ ������������������
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد اصل مثبت در علم اصول و فقه

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 93-114

10.22067/jfu.v51i4.66738

الهام مُعزّی نجف آبادی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


2. ملاک ناصب انگاری، احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیه

دوره 49، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 47-64

10.22067/fiqh.v0i0.45647

رحمت تولایی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


3. نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392

10.22067/fiqh.v0i0.8556

نقیبی نقیبی؛ زهره حاجیان فروشانی