نویسنده = عبدالحسین رضائی راد
تعداد مقالات: 5
1. مدیریت سازمانی در اجرای شریعت از منظر فقهی

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 103-73

10.22067/jfu.v53i2.79893

عبدالحسین رضائی راد


2. مطالعه راهبردی علم فقه

دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 29-49

10.22067/jfu.v52i3.73147

عبدالحسین رضائی راد


5. اصلاحیه قانون ارث زوجه در آیینه فقه

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391

10.22067/fiqh.v0i0.9081

عبدالحسین رضائی راد