نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فقهی دیۀ «جراحات نافذه»

دوره 53، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 146-129

10.22067/jfu.v53i3.86219

علیرضا ملاشاهی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری


2. وظایف و حقوق متقابل مالک و ضامن پس از پرداخت بدل حیلوله

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 69-89

10.22067/fiqh.v0i0.40200

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ معصومه حمیدی؛ ابوالحسن بختیاری