نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. انقلاب نسبت و اعتبارسنجی آن در رفع تعارض ادلّه

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 109-127

10.22067/jfu.v51i2.60902

سیده سعیده لطیفی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فاطمه قدرتی؛ عبدالله بهمن پوری