نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی و تبیین جایگاه مصطلحات علت و حکمت در استنباط احکام

دوره 53، شماره 1، بهار 1400، صفحه 46-25

10.22067/jfu.v53i1.76993

سجاد داورپناه مقدم؛ موسی حکیمی صدر


2. مستندات محذور تأسیس فقه جدید

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 51-72

10.22067/jfu.v52i2.68941

مرضیه فتح آبادی؛ سید جواد خاتمی سبزواری؛ فاطمه رجایی؛ موسی حکیمی صدر