• نام : محمدتقی فخلعی
  • آدرس پستی : مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده الهیات شهید مطهری(ره)-کدپستی: 9177948955
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • دانشگاه : ايران
  • فاکس 05138807030
  • نام : حسین ذکاوتی‌زاده (jfiqh@ferdowsi.um.ac.ir)
  • تلفن +98 (51) 3880-3863