همانندجویی مقالات ارسالی

به آگاهی محققان محترم می رساند مقالات ارسالی پس از ثبت و قبل از ارسال به داوری، نخست در سامانه سمیم نور همانندجویی می شود و مقالاتی که بخش قابل توجهی از آن با آثار منتشر شده پیشین (بدون ذکر مأخذ) هم پوشانی داشته باشد به داوری ارسال نخواهد شد و این دسته از مقالات به بایگانی سپرده خواهد شد.