بنا بر مصوبه شورای سردبیران دانشکده الهیات، ضروری است کلیه نویسندگان مقالات ارسالی، مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه های داوری هر مقاله پرداخت کنند. این مبلغ در جریان ثبت مقاله توسط سامانه مجله و به صورت برخط درخواست می شود و لازم است پرداخت شود.

شایان ذکر است از مقالاتی که پس از اخذ پذیرش نهایی در نوبت چاپ قرار گیرند مبلغ 1/000/000 ریال دیگر بابت هزینه های منتهی به چاپ اخذ خواهد شد.