##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد مهدی یزدانی , حسین صابری , حسین ناصری مقدّم ,

چکیده

مسئلة قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه‌های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق‌تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب‌های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می‌توان یافت که به نظر می‌رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریة مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.
مقالة حاضر بر اساس همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به ذکر نمونه‌هایی پرداخته که به قیاس بودن آن‌ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن‌ها منطبق است و در صدد پاسخ گویی به پرسش‌هایی است که در این زمینه مطرح می‌باشد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
مهدی یزدانیم., صابریح., & ناصری مقدّمح. (2012). گونه‌های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام. فقه و اصول, 44(1). https://doi.org/10.22067/fiqh.v0i0.12922
نوع مقاله
پژوهشی