[1]
قدرتی ف. و حاجیعلی ف. 2012. بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند. فقه و اصول. 44, 1 (می 2012). DOI:https://doi.org/10.22067/fiqh.v0i0.12918.