قدرتی ف., & حاجیعلی ف. (2012). بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند. فقه و اصول, 44(1). https://doi.org/10.22067/fiqh.v0i0.12918