علمی م. واکاوی نظریة محقق خراسانی در افزودن مقدمۀ چهارم به مقدمات حکمت. فقه و اصول, v. 44, n. 1, 29 maio 2012.