قدرتی ف.; حاجیعلی ف. بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند. فقه و اصول, v. 44, n. 1, 29 maio 2012.