علمی محمدرضا. 2012. “واکاوی نظریة محقق خراسانی در افزودن مقدمۀ چهارم به مقدمات حکمت”. فقه و اصول 44 (1). https://doi.org/10.22067/fiqh.v0i0.12917.