قدرتی فاطمه, و حاجیعلی فریبا. 2012. “بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند”. فقه و اصول 44 (1). https://doi.org/10.22067/fiqh.v0i0.12918.