علیزاده نوری عطیه, ناصری مقدم حسین, و عابدی سرآسیا علیرضا. 2017. “گونه‌های دلالت تقریر بر احکام شرعی”. فقه و اصول 49 (4), 51-68. https://doi.org/10.22067/jfu.v49i4.22973.