علمی م. (2012) “واکاوی نظریة محقق خراسانی در افزودن مقدمۀ چهارم به مقدمات حکمت”, فقه و اصول, 44(1). doi: 10.22067/fiqh.v0i0.12917.