قدرتی ف. و حاجیعلی ف. (2012) “بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند”, فقه و اصول, 44(1). doi: 10.22067/fiqh.v0i0.12918.