[1]
علمی م., “واکاوی نظریة محقق خراسانی در افزودن مقدمۀ چهارم به مقدمات حکمت”, JFU, ج 44, ش 1, می 2012.