[1]
قدرتی ف. و حاجیعلی ف., “بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند”, JFU, ج 44, ش 1, می 2012.