[1]
علیزاده نوری ع., ناصری مقدم ح., و عابدی سرآسیا ع., “گونه‌های دلالت تقریر بر احکام شرعی”, JFU, ج 49, ش 4, صص 51-68, نوامبر 2017.