علمی م. “واکاوی نظریة محقق خراسانی در افزودن مقدمۀ چهارم به مقدمات حکمت”. فقه و اصول, ج 44, ش 1, May 2012, doi:10.22067/fiqh.v0i0.12917.