اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها                  

22          

تعداد شماره‌ها                   

72       

تعداد  مقالات منتشر شده

640       

تعداد مقالات پذیرفته شده

857       

درصد پذیرش

32           

تعداد مقالات رد شده      

 1,597        

درصد عدم پذیرش 

 59           

   

 اطلاع رسانی در مورد هزینه

​به آگاهی محققان عزیز می‌رساند به موجب بندهای یک از ماده 3 و دو از ماده 4 آیین نامه ابلاغی تعیین هزینه پردازش مقاله در مجلات علمی دسترسی باز مصوب 1400/1/23 وزارت عتف، از تاریخ 1400/9/1 دریافت وجه از مقالات ارسالی در مرحله ثبت اطلاعات مقاله لغو می‌شود و فقط از مقالاتی که فرایند داوری را تا پذیرش نهایی طی کنند مبلغ چهارصدهزار تومان در مرحله اعطای گواهی پذیرش مقاله دریافت خواهد شد.

دانلود فایل آیین نامه ابلاغی وزارت عتف

شماره جاری: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 64، مرداد 1401، صفحه 1-216 

3. قاعدة اکراه

صفحه 61-90

10.22067/jfiqh.2020.60893.0

حمیده عبداللهی علی‌بیک


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان