شماره جاری: دوره 53، شماره 3 - شماره پیاپی 126، پاییز 1400، صفحه 194-1 

6. واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات

صفحه 127-107

10.22067/jfu.v53i4.45786

امیر محمودی؛ حسین صابری؛ عبدالکریم عبدالهی نژاد


7. تحلیل فقهی دیۀ «جراحات نافذه»

صفحه 146-129

10.22067/jfu.v53i3.86219

علیرضا ملاشاهی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری


شناسنامه نشریه