دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، زمستان 1390 
6. ترور از دیدگاه فقه

10.22067/fiqh.v0i0.3936

عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ رمضان عباس پور مقدم