دوره و شماره: دوره 52، شماره 4 - شماره پیاپی 123، زمستان 1399، صفحه 168-1 
1. بازپژوهی حجیت اطمینان

صفحه 24-9

10.22067/jfu.v52i4.76263

محمد صادق بدخش؛ محمد محمدرضایی


7. چالش‌های فقهی محدود بودن حق استمتاع زن در چهار ماه

صفحه 142-125

10.22067/jfu.v52i4.80562

محمد علی قادری؛ نادر مختاری افراکتی؛ محمدرضا کیخا