اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها 

28          

تعداد شماره‌ها             

88       

تعداد  مقالات منتشر شده

767       

تعداد مقالات پذیرفته شده

879       

درصد پذیرش

32           

تعداد مقالات رد شده      

 1,655        

درصد عدم پذیرش 

 59           

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی کمتر از 10 روز

اطلاع رسانی در مورد هزینه

​به آگاهی محققان عزیز می‌رساند طبق آیین نامه جدید ابلاغی معاونت محترم پژوهشی وزارت عتف مصوب 1401/02/24 در مورد تعیین هزینه پردازش مقاله و شیوه پرداخت در مجلات علمی دسترسی باز و مصوبه هیأت تحریریه نشریه فقه و اصول، از تاریخ 1401/03/17 از مقالاتی که فرایند داوری را تا پذیرش نهایی طی کنند مبلغ پانصدهزار تومان در مرحله اعطای گواهی پذیرش مقاله دریافت خواهد شد.

دانلود فایل آیین نامه جدید ابلاغی وزارت عتف

شماره جاری: دوره 54، شماره 2 - شماره پیاپی 129، شهریور 1401، صفحه 1-236 

اعتبار و کارایی شرط بِنائی در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

صفحه 137-156

10.22067/jfiqh.2021.67107.89806

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد


وارسی اولویت‌های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهم

صفحه 191-209

10.22067/jfu.v53i4.73910

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی افشان؛ محمد تقی فخلعی


بازکاوی معناشناختیِ اصل مثبت

صفحه 211-234

10.22067/jfiqh.2021.62605.87292

علیرضا هدائی؛ جواد سلطانی فرد؛ احمد محمدی؛ حسین سلطانی فرد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان