فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد

سید رحمت اله دانش میر کهن; محمد حسن حائری; احمد علی یوسفی

بررسی انتقادی قاعده لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ

سید حسین قندیلی; علیرضا عابدی سرآسیا

بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن

هادی نور الدینی; ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی