پژوهشی

بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکهای ناسالم

بی بی رحیمه ابراهیمی, حسین ناصری مقدم, محمدتقی فخلعی, سعید محسنی
بازدید: 157

نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسئولیت مدنی

علیرضا انتظاری, سید مصطفی محقق داماد
بازدید: 605

پژوهشی فقهی در مسئلۀ قصاص مادر در قتل فرزند

محمدحسن حائری, مرتضی مرادی گلستانی
بازدید: 132

بازپژوهی اعراض از ملکیت در فقه و حقوق

حسین حقیقت پور, سید محمدرضا امام
بازدید: 147

تحلیل ماهیت حقوقی اوراق (صکوک) اجـاره

جلیل قنواتی, مرضیه داوری لنگرودی
بازدید: 197