راهنمای تدوین مقالات این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در موضوع مجله باشد. هیئت تحریریه همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب‌نظران استقبال می ‌کند. پژوهشگرانی که مایلند مقاله‌هایشان در نشریه فقه و اصول انتشار یابد، شایسته است به نکات مشروحه زیر توجّه فرمایند: 1 ـ هیئت تحریریه فقط مقاله‌هایی را بررسی خواهد کرد که قبلاً در جای دیگر چاپ نشده و همزمان برای نشریه‌ای دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ مقاله برای مجلّه محفوظ است. 2 ـ زبان غالب نشریه فارسی است. ولی در مواردی بنا به تشخیص هیأت تحریریه مقاله‌های ارزنده عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است. 3 ـ حجم مقاله‌ها نباید از 25 صفحه مجلّه بیشتر باشد. فایل اصلی مقاله همراه چکیده انگلیسی و فارسی، جداول و منابع با پیوست ها و فهرست ها حداکثر در 25 صفحه، فاصله خطوط Exactly 21، قلم (فارسی) B Lotus 13و قلم (انگلیسی) Arabic Typesetting14 ، در محیط Word 2003 ، اندازه کاغذ A4 و حاشیه های " بالا = 6.2، پایین =5.9 ، چپ=4.5 ، راست=4.5 سانتی متر " تایپ شده و تنظیم گردد. 4 ـ چکیده مقاله (شامل اهداف، روشها و نتایج) به دو زبان فارسی، و انگلیسی حداکثر در 10 سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه‌های مقاله (حداقل 3 و حداکثر 7 واژه) به دنبال هر چکیده بیاید. 5 ـ رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان وادب فارسی الزامی است. 6 ـ هیأت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله‌ها آزاد است. 7 ـ شکل لاتینی نامهای خاص و واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره در پاورقی درج شود. 8 ـ نام کامل نویسنده یا نویسندگان، رتبه دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسه متبوع وی به دو زبان فارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی،شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد. 9 ـ ارجاع به منابع، حاوی حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان ( ) بیاید. 9 ـ 1 ـ منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شماره جلد و صفحه منبع یا کد متداول آن است. در صورت لزوم می‌توان اطلاعات دیگری از مأخذ بدان افزود. 9 ـ 2 ـ در مورد منابع لاتین لازم است نام صاحب اثر و سایر اطلاعات در داخل دو کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود. 9 ـ 3 ـ یادداشتهای توضیحی شامل توضیحات بیشتری که به نظر مؤلّف ضروری به نظر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در یادداشتها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و شمارة جلد و صفحه کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ باید در فهرست پایان مقاله بیاید. 10 ـ ضروری است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان در انتهای مقاله بیاید. عناصر کتابشناختی در مورد مقاله‌ها، کتابها و گزارشها و سایر مراجع به شرح زیر است: 10 ـ 1 ـ مقاله‌ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومه)، نام مجلّه یا مجموعه مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره‌، شماره، سال انتشار، شماره صفحات آغاز و انجام مقاله. 10 ـ 2 ـ کتابها: نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام مترجم یا مصحّح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار. 10 ـ 3 ـ گزارشها و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود.