نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 4
2. زکات باطنی از دیدگاه فقهی

دوره 43، شماره 1، بهار 1390

10.22067/fiqh.v0i2.11102

جواد ایروانی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسین حسین زاده بحرینی


4. بررسی مساله «حرمت لهو»به عنوان قاعده ای فقهی

دوره 41، شماره 2، زمستان 1388

10.22067/fiqh.v0i0.3155

جواد ایروانی؛ محمدحسن حائری