نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 15
1. مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»

دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 9-28

10.22067/jfu.v52i3.76168

حسن آقایی؛ اکبر احمدپور؛ عباسعلی سلطانی


2. واکاوی تاریخی قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات با رویکرد به آراء انتقادی صاحب عروه

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-122

10.22067/jfu.v52i2.46913

سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


3. کاوشی در «تعدد اعتباری (معنوی) جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 157-176

10.22067/jfu.v51i4.45605

میرزامحمد واعظی؛ عباسعلی سلطانی


4. مجازات سبِّ معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیرة عملی ایشان

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-144

10.22067/jfu.v51i3.50600

سید مهدی مرویان حسینی؛ عباسعلی سلطانی


5. واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 135-157

10.22067/jfu.v51i1.45706

سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


6. تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 147-166

10.22067/jfu.v50i3.37624

سیاوش گودرزی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدرضا علمی سولا؛ سیدجلال موسوی نسب


7. ارث‌بری زوجه از اموال غیر منقول (با تأکید بر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل)

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-128

10.22067/jfu.v50i1.14545

سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری


9. تحلیلی بر نقش قبول در وصیت عهدی

دوره 49، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 69-88

10.22067/fiqh.v0i0.34984

ملیحه غلامی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم


10. واکاوی مستند قرآنی حکم فقهی تغییر خلقت خداوند در مسائل نوپیدای پزشکی

دوره 49، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 65-86

10.22067/fiqh.v0i0.34676

مریم صباغی ندوشن؛ عباسعلی سلطانی


11. سقف مهریه در فقه امامیه

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-114

10.22067/fiqh.v0i0.24836

مصطفی غفوریان نژاد؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین صابری


13. بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 123-142

10.22067/fiqh.v46i18.16646

مجید رضا شیخی؛ محسن جهانگیری؛ عباسعلی سلطانی


14. نارسائی شهرت روایی درعرصه‌ی فقه و حدیث

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392

10.22067/fiqh.v0i0.9228

فقیهی صدر فقیهی صدر؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم


15. زکات باطنی از دیدگاه فقهی

دوره 43، شماره 1، بهار 1390

10.22067/fiqh.v0i2.11102

جواد ایروانی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسین حسین زاده بحرینی