نویسنده = سید علی جبار گلباغی ماسوله
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی تاریخی قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات با رویکرد به آراء انتقادی صاحب عروه

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-122

10.22067/jfu.v52i2.46913

سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


2. واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 135-157

10.22067/jfu.v51i1.45706

سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


3. بررسی چیستی إقاله از منظر دانشیان فقه و حقوق شیعه

دوره 47، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 143-157

10.22067/fiqh.v47i23.36273

سید علی جبار گلباغی ماسوله


5. بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 141-164

10.22067/fiqh.v46i17.12463

محمد تقی فخلعی؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله


6. تبیین و بررسی صحت و فساد از منظر دانشیان اصول

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392

10.22067/fiqh.v0i0.11191

عبدالکریم عبدالهی نژاد؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله


7. بررسی مبانی مشروعیت شرط فاسخ در فقه شیعه

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391

10.22067/fiqh.v0i0.6309

سید علی جبار گلباغی ماسوله