نویسنده = ���������� ������������������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار

دوره 45، شماره 1، بهار 1392

10.22067/fiqh.v0i0.9601

سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


2. تأملی فقهی – حقوقی بر مادۀ 575 قانون مدنی

دوره 43، شماره 2، زمستان 1390

10.22067/fiqh.v0i0.11097

سید محمد مهدی قبولی دُرافشان؛ سعید محسنی