نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مستندات محذور تأسیس فقه جدید

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 51-72

10.22067/jfu.v52i2.68941

مرضیه فتح آبادی؛ سید جواد خاتمی سبزواری؛ فاطمه رجایی؛ موسی حکیمی صدر