نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. حکم سرایت جنایت عفو شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfiqh.2021.62637.0

مهدی موحدی محب؛ حسن پورلطف اله؛ سید سجاد محمدی