ترور از دیدگاه فقه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تروریسم از پدیده هایی است که امروزه از سوی دولتها، جریانهای سیاسی، رسانه ها، پژوهشگران حوزۀ سیاست، فقه وحقوق، به گونه ای اساسی، مورد توجّه واقع شده است. از سوی دیگر، بسیاری از تحریفها و نسبتهای ناروا به اسلام و مسلمانان نیز به این پدیده مربوط است. از این‌رو، بررسی فقهی تروریسم و بازکاوی آن از نگاه علم فقه در جهت ارائة پاسخی شایسته به هجمۀ تبلیغاتی دشمنان اسلام، ضروری می نماید.
این مقاله در آغاز به معناشناسی واژۀ تروریسم در فرهنگ‌نامه های علوم سیاسی و بازخوانی مفاهیم مشابه آن مانند: فتک، اغتیال و ارهاب در ادبیات قدیم و جدید و تمایز این مفاهیم از یکدیگر وهمچنین واژه‌های مرتبط با بحث مانند: بغی، محاربه و جهاد پرداخته و در بخش بررسی فقهی، ضمن تبیین موضوع وتفکیک انواع ترور، حکم هریک از اقسام ترور را در ضمن ادلّۀ عامّ و خاصّ از آیات و روایات مورد برسی قرار داده است. در پایان به برخی از شبهات مطرح پاسخ داده و تعدادی از آرای فقیهان در خصوص ترور ذکر شده است.
کلیدواژه ها: تروریسم، فتک، اغتیال ،ارهاب، محاربه.

CAPTCHA Image