مصلحت اندیشیهای علمی در جامعۀ اسلامی از طرف گروه معتزله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نامشخص

چکیده

(این چکیده با نظر کارشناس است)اولین صلاح اندیشی علمی برای حل مشکلات علمی در جامعه اسلامی بوسیلۀ گروهی تحقق یافت که فرقۀ عقلیه یا معتزله نامیده شدند و به عناوین دیگری نیز مشخص گردیدند.اسامی و شرح حال و اصول معتقدات ایشان مورد بحث کنونی نیست و از مطالبی که در این مختصر تذکر داده می شود نظری به صحت یا فساد اصل قضایا ندارم.و...

نامشخص
CAPTCHA Image