وحید بهبهانی و اندیشه های ابتکاری وی در علم اصول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

10.22067/jfiqh.2001.42437

چکیده

این مقاله از سه اصلی تشکیل شده است. بخش نخست به شرح حال و بررسی زندگانی وحید بهبهانی و نیز ویژیگی بارز ایشان و همچنین فعالیت های علمی و فرهنگی، آثار و تالیفات و شاگردان وی اختصاص یافته است. در بخش دوم به طور اجمال ریشه های تاریخی دو تفکر اجتهادی و حدیث گرایی یا اخباری گری مورد بررسی قرار گرفته و آراء و نظریات اختلافی بین این دو تفکر، مورد نقد و تحقیق واقع شده است. در بخش پایانی، اندیشه ها و نظریات اصولی وحید بهبهانی ارائه و بررسی شده است.
این نظریه ها به طور عمده از مجموعه آراء اصولی ایشان مندرج در کتاب«الفوائد الحائریه» اقتباس شده است تا ارزش علمی این اثر درخشان بیش از پیش آشکار گردد. این مقاله سعی دارد تا در حد بضاعت نگارنده آن اولا به بحث و بررسی پیرامون زندگی پر خیز و برکت اسطوره اجتهاد و سرآمد مجتهدان یعنی آقا وحید بهبهانی پرداخته و سپس با بررسی اجمالی راجع به جایگاه فقه و فقاهت در شیعه و گذری بر فراز و نشیب های تاریخی آن، بتواند تحقیقی در دو مکتب اجتهادی و اخباری گری شیعه داشته باشد، و پس از آن با بررسی نقاط قوت و ضعف این دو طریقه، کوشش نماید تا از این رهگذر چهره شفاف تری از این نهضت و جنبش فکری وحید بهبهانی ارائه نماید. ثانیا با طرح آراء و نظریات اصولی این وحید دهر، بتواند اهمیت وجود ایشان و ارزش نظریات وی را که در حد خود انقلابی در پاره ای از مباحث اصولی به شمار می رود، به متصّه ظهور رساند.

CAPTCHA Image
دوره 32، شماره 2
شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-
بهمن 1379
صفحه 153-184
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399