دوره و شماره: دوره 39، شماره 2 - شماره پیاپی 76، مرداد 1386، صفحه 1-176